Hlavn strnka    Vyhadvanie       Homepage    Registrcia   Prihlsenie
Rubriky
Tutorily
Recenzie
Rzne
Vyhadvanie
Odkazy
lenovia
Download
FRUM
IRC kanl
IRC web klient
GALRIA
Tutorily na XSI
RSS
Registrcia
Diskusn boardy
 • The lambda
 • Mapping
 • Modeling
 • Coding
 • Half-Life

 • Najnovie lnky
  Automatická textová správa
  Vocko Tutoril
  07.06.2009 : 11:02:12
  V tomto tutoriále si spravíme automatickú textovú správu, ktorá sa prehraje vždy s nejakým zvukom.
  Kompilovanie SDK aj na VC++ .Net 2003
  Vocko Tutoril
  10.05.2009 : 10:46:16
  Kto by si chcel pod¾a tutoriálov tu na lambde nieèo prida do kódu, stretne sa s problémom, neskompiluje to.
  Env_mirror alebo zrkadlenie modelov
  Vocko Tutoril
  24.04.2009 : 18:49:30
  Tutoriál na zrkadlenie tu už je, ale èo ak chceme odráža i modely? Na tom nám poslúži entita env_mirror, ktorá sa nachádza iba v Spirite 1.4 alebo novšej verzii.
  HL2 : Obloukový prùchod
  R4z0r Tutoril
  01.05.2008 : 05:48:46
  Dnes si ukážeme zpùsob, jak vytvoøit elegantní obloukový prùchod, bez nutnosti používat øezání geometrie brushem...
  Pridanie zoomu do mp5
  NICKSss Tutoril
  03.03.2008 : 18:55:16

  No,dnes si povieme ako prida zoom na mp5-ku namiesto granátu.
  Pridanie mp3 do spiritu
  NICKSss Tutoril
  02.03.2008 : 20:55:09

  Návod na pridanie mp3 do Half-Life 1 alebo Spirt 1.2,otestované na verzii 1.2.

  Asi už mate zbrane add-ons vo Spirite 1.2 a nechcete prejst na ver.1.4 lebo všetko stratite

  pre Mp3... Na internete som našiel návody pre HL1 a po anglicky ktoré po skompilovani

  fungovali asi takto : Aplikácia HL.EXE Neodpovedá...
  *locus
  Deli Tutoril
  22.02.2008 : 20:13:47
  Pre niektorých mapperov neznámy pojem, ale pre niektorých ve¾mi úèinná pomôcka.
  Vïaka tomuto príspevku sa vám posnažím priblíži tajomstvá jednej z najväèších zbraní spiritu.
  Spirit of Half-Life - Predstavenie
  Wizz Tutoril
  27.10.2007 : 08:52:04
  Predtým než sa pustíte do èítania, chcel by som Vás upozorni že èlánok už nemusí by 100% aktualny. Èlánok som totiž napísal ešte za svojich mladých èias - 13. júna 2004, èo je viac ako tri roky. Zverejni som sa ho rozhodol po nátlaku a výhražkach ostatných redaktorov
  Poèítacie entity
  Wizz
  [20.06.2004 : 19:11:30] 122 Tutoril
  tan : 3135
  Priemern znmka : 0.5
  HL zahròuje v sebe okrem iného aj counter (poèítacie) entity. O èo vlastne ide ? Counter entita slúži ako poèítadlo aktivací, a každou aktiváciou sa jeho hodnota zvíši o 1. Takto sa to môže opakova až kým poèítadlo nedosiahne hodnotu (limit) urèenú mapperom, následne vykoná urèenú funkciu. Napríklad èlovek musí zmaèknú 5x tlaèítko a až potom sa zažne svetlo.

  Klasický HL obsahuje 3 counter entity : game_counter, game_counter_set, trigger_counter.

  Popisom každéj jednej vysvetlim jej funkcie.

  GAME_COUNTER - point entity
  Name - Klasicky nazov entity.
  Target - Cie¾, ktorý sa aktivuje keï poèítadlo dosiahne urèený limit.
  Delay before trigger - Èas v sek. ktorý uplinie medzi aktivaciou targetu dosiahnutim limitu.
  KillTarget - Cie¾ (entita) ktorá bude znièená po dosiahnutí urèenéj hodnoty.
  Master - Master hodnota pokia¾ chcete entitu "odomika".
  Initial Value - Poèiatoèná hodnota poèítadla.
  Limit Value - Limit. Keï entita dosiahne túto hodnotu, spust sa cie¾ entity (target).

  FLAGS:
  Remove on fire - Keï poèítadlo dosiahne Limit Value a spustí sa Target, poèítadlo "zanikne".
  Reset on fire - Keï poèítadlo dosiahne Limit Value a spustí sa Target poèítadlo sa vynuluje a bude poèíta odzaèiatku.

  Takže, vždy keï zavoláte entitu game_counter zvíši sa jeho hodnota o 1. Keï dosiahne poèítadlo hodnotu Limit Value spustí sa Target.

  GAME_COUNTER_SET - point entity
  Môže sa sta že niekedy budeme potrebova rýchlo zmeni aktualnu hodnotu poèítadla. Na to slúžia táto entita.
  Name - Názov entity ...
  Target - Tu musíte da názov poèítadla, ktorého hodnotu chcete meni.
  Master - Master hodnota, pokia¾ chcete entitu zamknú.
  New value - Hodnota, ktorou bude nahradená pôvodná hodnota poèítadla, ktoré ste nastavily ako Target.

  FLAFS:
  Remove on fire - Po tom ako entita game_counter_set zmení hodnotu nejakéj entity, bude automaticky zrušená.

  Povedzme že èlovek musí zmaèknu nejaké tlaèítko 5x a až potom sa zasvieti svetlo. Ale pokia¾ èlovek nájde ïa¾šie tlaèítko a zmaèkne ho, to prvé bude stlaèi napr. už len 2x.

  TRIGGER_COUNTER - brush entity
  Je to vlastne game_counter vo forme brush-entity, akurát že sa priamo aktivuje keï cez neho èlovek prejde. V podstate jediná zmena je že "Limit Value" je tu pomenovaný "Count before activation".

  Využitie tejto entity je dos rôznorodé a nájde uplatnenie. Pokia¾ ho neviete použi ani po preèítaní tohoto èlánku, pozrite si príkladové mapy :

  counter1.rmf - V jednej miestnosti je tlaèítko. Keï ho zmaèknete 5x, vo ved¾ajšej miestnosti zasvieti èervené svtetlo.

  counter2.rmf - Po každom zmaèknutí tlaèítka sa zobrazí textová správa, ko¾ko krát ho ešte musíte zmaèknú, kým sa zasvieti svetlo. Je to vlastne len taká zaujimavos.

  counter3.rmf - Rovnako ako v prvéj mape musíte 5x zmaènú tlaèítko a potom sa zažne svetlo. Ale ak najskôr zmaèknete tlaèítko v¾avo, na zažatie hlavným tlaèítkom bude staèi jedno zmaèknutie. Ukážka použitia game_counter_set.

  SBORY KU LNKU :

  BODOVANIE LNKU
  Boduje sa ako v kole (1- vborn, 5-zl)
         

  Priemern znmka : 0.5
  Hlasovalo : 2

  KOMENTRE KU LNKU
  Poet komentrov ku lnku : 3

  1. Jackar Admin
  [20.06.2004-22:47] 265
  pekne, jednoduche, strucne... Dufam ze aj moje tutorialy budu podobneho razenia

  2. Choosen
  [21.06.2004-11:42] 267
  Mno stydím se, ale až do teïka jsem nemìl o takovýchto entitách ponìtí. Vlastnì jsem vìdìl, že existuje nìjaká entita, kterou se musí aktivovat vícekrát, aby se spustila pžadovaná akce, ale že jich je více, tak to kukám.

  3. Choosen
  [21.06.2004-12:02] 268
  Vlastnì mì tak napadlo, když jsem si pøeèetl tuto recenzi, že øeknìme že bych mìl dvì tlaèítka a bombu. Øeknìme, že první tlaèítko bych propojil s bombou pøes GAME_COUNTER a nastavil mu do value tøeba 5. Pak bych druhé tlaèítko spojil s GAME_COUNTER_SET a do new value 1. Samozøejmì, že by G_C_S odkazoval na G_C. Mno a pak bych mohl tøeba ètyøikrát zmáèknout první tlaèítko a aby po následném zmáèknutí bomba nevybuchla, tak bych zmáèknul druhé. Tím bych vlastnì "neutralizoval úèinek "tlaèítka 1. (No spíše bych nastavil hodnotu na 1 a pak bych mohl už jen 4. a ne 5. ) ...

  Pre pridvanie komentrov muste by prihlsen
  Pokia ete nieste zaregistrovan, mete tak urobi TU

  Vyhadvanie

  Rozren vyhadvanie

  AREA 42
  Hlka
  Aj moj komp uz ma alergii na slovo Acer, vzdy kdyz to nekdo napise , tak mi pohasne obraz, DVD Rom se vysune tak rychlo ze tocici se DVD leta po pokoji jak urvana cirkularka a naskoci hlaska neco o prehrati systemu...

  J.D.Skalpel @ ICQ with Jackar

  Starie hlky >> Komentre >>

  Anketa
  Bavi vas aj moding inych hernych zanrov ako FPS ?

  1.Ano, strategie [29%]

  2.Ano, RPG [22%]

  3.Ano, sportove hry [27%]

  4.Nie, ine ako FPS neriesim [23%]

  Spolu hlasovalo : 4040
  Starie ankety >>

  Najtanejie
  1.Atomová bomba ako v crossfire (30170x)
  2.HL2: První kroky (29377x)
  3.Counter-Strike entity (21565x)
  4.Half-Life: Padlé Mìsto demo - Recenze (19622x)
  5.Pozadie pomocou textúry sky (17874x)
  On-Line
  Tieto strnky si prve ta 1 lovek.
  Sponzor webu
  Spriatelen weby
  Ikona na náš web
  Preklady hier, mapy do Half-life a CS, chat a mnoho ïalšieho
  Filmový svet pod lupou
  ceskemody.cz
  HL Zone
  Vše o HL2
  Scifi-guide.net
  Mappersky portal zaoberajuci sa hramy ako CoD1, MoH:AA ci SourceSDK HL2 ale aj mnohymi dalsimi ...
  Nosferatu - novy Slovensky mod o upiroch
  Terrorist attack mod do HL
  PSP novinky, forum, download
  AirSoft Team AlfaCommandos Bratislava
  ICQ - Lamerz bar
  V zujme ochrany duevnho zdravia redaktorov tu u viac ICQ panel nenjdete :P

  Vsledky vaeho snaenia sa mete njs na lamz.thelambda.sk ...

  Vetky texty publikovan na tchto strnkach s majetkom thelambda.sk alebo ich autorov.
  (C) 2003-2006 thelambda.sk VSETKY PRAVA VYHRADENE
  www.TheLambda.SK Enter RS
  Strnka bola natan za 0.56 seknd.