Hlavn strnka    Vyhadvanie       Homepage    Registrcia   Prihlsenie
Rubriky
Tutorily
Recenzie
Rzne
Vyhadvanie
Odkazy
lenovia
Download
FRUM
IRC kanl
IRC web klient
GALRIA
Tutorily na XSI
RSS
Registrcia
Diskusn boardy
 • The lambda
 • Mapping
 • Modeling
 • Coding
 • Half-Life

 • Najnovie lnky
  Automatická textová správa
  Vocko Tutoril
  07.06.2009 : 11:02:12
  V tomto tutoriále si spravíme automatickú textovú správu, ktorá sa prehraje vždy s nejakým zvukom.
  Kompilovanie SDK aj na VC++ .Net 2003
  Vocko Tutoril
  10.05.2009 : 10:46:16
  Kto by si chcel pod¾a tutoriálov tu na lambde nieèo prida do kódu, stretne sa s problémom, neskompiluje to.
  Env_mirror alebo zrkadlenie modelov
  Vocko Tutoril
  24.04.2009 : 18:49:30
  Tutoriál na zrkadlenie tu už je, ale èo ak chceme odráža i modely? Na tom nám poslúži entita env_mirror, ktorá sa nachádza iba v Spirite 1.4 alebo novšej verzii.
  HL2 : Obloukový prùchod
  R4z0r Tutoril
  01.05.2008 : 05:48:46
  Dnes si ukážeme zpùsob, jak vytvoøit elegantní obloukový prùchod, bez nutnosti používat øezání geometrie brushem...
  Pridanie zoomu do mp5
  NICKSss Tutoril
  03.03.2008 : 18:55:16

  No,dnes si povieme ako prida zoom na mp5-ku namiesto granátu.
  Pridanie mp3 do spiritu
  NICKSss Tutoril
  02.03.2008 : 20:55:09

  Návod na pridanie mp3 do Half-Life 1 alebo Spirt 1.2,otestované na verzii 1.2.

  Asi už mate zbrane add-ons vo Spirite 1.2 a nechcete prejst na ver.1.4 lebo všetko stratite

  pre Mp3... Na internete som našiel návody pre HL1 a po anglicky ktoré po skompilovani

  fungovali asi takto : Aplikácia HL.EXE Neodpovedá...
  *locus
  Deli Tutoril
  22.02.2008 : 20:13:47
  Pre niektorých mapperov neznámy pojem, ale pre niektorých ve¾mi úèinná pomôcka.
  Vïaka tomuto príspevku sa vám posnažím priblíži tajomstvá jednej z najväèších zbraní spiritu.
  Spirit of Half-Life - Predstavenie
  Wizz Tutoril
  27.10.2007 : 08:52:04
  Predtým než sa pustíte do èítania, chcel by som Vás upozorni že èlánok už nemusí by 100% aktualny. Èlánok som totiž napísal ešte za svojich mladých èias - 13. júna 2004, èo je viac ako tri roky. Zverejni som sa ho rozhodol po nátlaku a výhražkach ostatných redaktorov
  HL2 : Obloukový prùchod
  R4z0r
  [01.05.2008 : 05:48:46] 414 Tutoril
  tan : 12855
  Priemern znmka : 4.22
  Dnes si ukážeme zpùsob, jak vytvoøit elegantní obloukový prùchod, bez nutnosti používat øezání geometrie brushem (Carve), což - jak všichni dobøe víme ;) - vytváøí opravdu zrùdné tvary.
  Pozn.: Tento tutorial vyžaduje alespoò základní znalost programu a také znalost práce s nástroji Clipping Tool a Vertex Tool.

  Jen pro pøedtavu, aby jste skuteènì vìdìli o co dnes pùjde - takto by mìl v ideálním pøípadì vypadat výsledek vašeho snažení:  Pøedpokládejme tedy, že již máte pøipravenou stìnu, do které takový obloukový prùchod chcete zasadit. Zaènete tedy vytvoøením archu (dùležité je aby byl vepsaný do krychle tzn. že pomìr stran musí být 1:1:1) s texturou tools/nodraw a následujícími vlastnostmi.  Jakmile ho budete mít, zmìnte jeho výšku na 32", šíøku na 64" a hloubku nastavte stejnou jako je hloubka stìny do které má být prùchod zasazen, zároveò tento arch posuntì do stìny, pøesnì tam, kde chcete ve výsledku mít oblouk.  Oznaète stìnu i arch a pomocí nástroje s názevm Clipping Tool proveïte dva øezy, kolmé vùèi podlaze a procházející prvními vnitøními body archu - následující obrázek napoví (modrá úseèka pøedstavuje rovinu øezu, nezapomeòte pomocí zkratky Shift+X pøepnou mód øezání, abychom nepøišli o èást stìny).  Nyní zapnìte ignorování skupin (Ignore groups - tlaèítko s napisem "ig" na horním panelu) a zbavte se vnìjších èástí archu, které vám nyní vznikly:  Dvojicí øezù jste stìnu rozdìlili na tøi èásti, oznaète tedy tu prostøední, chytnìte její spodní hranu a posuntì ji tìsnì nad arch. Teï ignorování skupin opìt vypnìte a použijte nástroj zvaný Vertex Tool a veškeré krajní body archu zarovnejte ke stìnám viz následující obrázek (všimnìte si, že ve dvou segmentech vlevo a vpravo lze spojit vertexy uprostøed s vertexy nahoøe v rozích):  arch nyní zmìnte v entitu func_detail a otexturujte dle libosti - doporuèuji oznaèit texturu na vedlejší již otexturované stìnì a se souèasným držením klávesy alt oklikat pravým myšítkem všechny viditelné stìny archu.  Tak a to je vše - v ukázkové mapì máte srovnání tohoto øešení s obludou, která vznikne pøi øezání geometrie jiným brushem (konkrétnì válcem).

  Postøeh na závìr: uvìdomte si, že šíøka prùchodu je dána polomìrem horního oblouku tzn. že v našem pøípadì je prùchod široký nikoliv 64" dle šíøky kvádru do ktereho byl pùvodní arch vepsán ještì pøed oøezáním, ale pouze 48" - na to je tøeba vždy myslet.

  SBORY KU LNKU :

  BODOVANIE LNKU
  Boduje sa ako v kole (1- vborn, 5-zl)
         

  Priemern znmka : 4.22
  Hlasovalo : 78

  KOMENTRE KU LNKU
  Poet komentrov ku lnku : 18

  1. R4z0r Redaktor
  [01.05.2008-05:51] 2991
  funkcni link na mapku - http://the89s.php5.cz/ttr_obloukovy_pruchod.zip

  2. Wizz Admin
  [04.05.2008-23:06] 2993
  mapka uploadnuta

  3. Lord_Bigo
  [11.05.2008-14:19] 2994
  Sakra!! To je ale skvìle jednoduchý!!! Mám dotaz na osvìtlení mapy. nešlo by blíže vysvìtlit osvìtlení mapy a jak na nìj?? Nemyslím jedno svìtlo ale tøeba temnìjší roh v chodbì. Prostì aby to vypadalo trochu k svìtu. Na osvìtlení jsem si vylámal zuby. Jinak opravdu skvìlá práce všech tady na Lambde!!

  4. JaNeS Redaktor
  [11.05.2008-19:07] 2995
  no keï to je s osvetlením (klasický light) rovnako ako v HL1 tak to je všetko len hranie sa s umiestnenim entity a farbou.. ;) tzn èim temnejšia farba, tym slabšie svetlo.. ;)

  5. R4z0r Redaktor
  [12.05.2008-04:14] 2996
  JaNes: meles sr*cky, jako vzdy.

  Lord_Bigo: Diky, co se lambdy tyce, sice posledni dobou dost stagnuje a ani ja uz nedoufam, ze to kdy bude lepsi, ale cas od casu vyjde nejaky lepsi clanek a take je tu stale dost nahromadeneho, starsiho materialu, ze ktereho se da cerpat (stejne jako spousta takoveho, ktery nestoji za nic, posledni dobou se muze redaktorem stat zrejme kazdy, kdo umi alespon trochu cist a psat ;)). Ale dost sentimentalniho vzpominani na zlate casy lambdy, prejdeme rovnou k tvemu problemu s osvetlenim. Spravne osvetleni je alfou i omegou dobre vypadajici mapy, ale takove osvetleni prave neni jen o entite light, jak tvrdi tady nas gangstamatafaka, co se samotneho zdroje svetla tyce mnohdy se vyplati spise light_spot, ale neni to jen o samotnem zdoji svetla, k dobremu osvetleni patri i radne efekty (point_spotlight, env_sprite...) a nesmime zapominat na smoothing groups a zejmena na lightmapy materialu, ty neni radno podcenovat (defaultni hodnota je 16, coz je nekdy prilis a jindy zase zbytecne malo). Doporucuji nakouknout do ukazkovych map od valve a taky se inspirovat osvetlenim primo z praxe, treba mapa dm_steamlab ma naprosto paradni osvetleni, stahni si GCFscape a vmex, mapu dekompiluj a osvetleni si prohledni, stoji to za to. Hlavne je vsak zkouset, zkouset a zase jenom zkouset, jen tak si clovek vypracuje cit pro spravne osvetleni, pochopi, kdy je treba lepsi jedno silne svetlo a kdy naopak nekolik slabsich (obecne plati spise to druhe) atp. Na zaver bych te odkazal na VDC, kde maji skvely clanek o osvetleni, ve kterem se dozvis podrobnosti o nekterych mnou prave zminovanych vecech - http://developer.valvesoftware.com/wiki/Advanced_Lighting

  6. Lord_Bigo
  [12.05.2008-16:05] 2997
  Díky za odkaz. Urèitì mi pomùže. Je možné že Lambda stagnuje, ovšem stále má co nabídnout nováèkùm jako jsem já. Tento èlánek s obloukem mì dostal. Já blbec jsem to oøezával, no hnus! Chápu, že kolikrát neni èas a ani chu vymejšlet nìco nového. Práce, škola.... žrouti èasu jako je hospoda. Stejnak držim palce ve vaší tvorbì a už se tìšim na nový tutoriál.
  (mám neustále Lambdu otevøenou na ploše a na notesu tvoøim, je to rychlá online podpora )

  7. Lord_Bigo
  [12.05.2008-16:53] 2998
  Díky za odkaz. Urèitì mi pomùže. Je možné že Lambda stagnuje, ovšem stále má co nabídnout nováèkùm jako jsem já. Tento èlánek s obloukem mì dostal. Já blbec jsem to oøezával, no hnus! Chápu, že kolikrát neni èas a ani chu vymejšlet nìco nového. Práce, škola.... žrouti èasu jako je hospoda. Stejnak držim palce ve vaší tvorbì a už se tìšim na nový tutoriál.
  (mám neustále Lambdu otevøenou na ploše a na notesu tvoøim, je to rychlá online podpora )

  8. Lord_Bigo
  [12.05.2008-16:53] 2999
  Díky za odkaz. Urèitì mi pomùže. Je možné že Lambda stagnuje, ovšem stále má co nabídnout nováèkùm jako jsem já. Tento èlánek s obloukem mì dostal. Já blbec jsem to oøezával, no hnus! Chápu, že kolikrát neni èas a ani chu vymejšlet nìco nového. Práce, škola.... žrouti èasu jako je hospoda. Stejnak držim palce ve vaší tvorbì a už se tìšim na nový tutoriál.
  (mám neustále Lambdu otevøenou na ploše a na notesu tvoøim, je to rychlá online podpora )

  9. Lord_Bigo
  [12.05.2008-16:54] 3000
  omlouvám se mùj trojnásobný pøíspìvìk. Holt, když je blbá hlava, trpí celé tìlo. Pardon

  10. alien_hunter
  [14.05.2008-15:45] 3001
  Jo jako hotline jsme si tady kdysi pripadali, to je pravda

  ...We cannot be understood as we are understanding...
  ...How can I be sure in a world that's constantly changing?...

  11. Lord_Bigo
  [18.05.2008-23:47] 3006
  Tak ještì jednou díky za odkaz aliene. Pomohl mi, ale ne se svìtlama. Ty mi stále haprujou. Možná si blbì pøekládám návody co má Valve na stránkách, ale po aplikaci svìtel vidím dál jen tmu a svìtlo žádné (obyèejné light) je tam nìjaká podmínka, ve které je fígl? tøeba to že mám i orangebox a cesty ke zdrojovým souborùm jsou jiné než se píše ve všech dostupných návodech...... (to by ale roly hrát nemìlo...)

  12. Lord_Bigo
  [05.06.2008-11:34] 3008
  Sakra! Omlouvám se Razorovy! Odkaz byl od nìho a skuteènì mi pomohl. Promiò. Mapa je hotová a funkèní. Jenže s malým detailem. Po spuštìní musím zadat mp_flashlight 1 aby mi fungovala baterka. Po nahrátí na server, kde je nastaveno taky na 1 ale baterka nefunguje (mapa je trošku temnìjší na nìkterých místech) dokázal by mi nìkdo pomoci??? A ještì jednou se omlouvám R4z0rovi....

  13. M4tess0
  [01.07.2008-14:40] 3009
  Nazdárek kdyby to nìkdo vìdìl poradte, stáhnul jsem si source code spirit 1.2, už mám ty zdrojáky pøepsaný ale nevím co ted s nima sou ve formatu cpp a mám je dát do dll nebo ja nevim ???

  14. M4tess0
  [01.07.2008-15:23] 3010
  Nazdárek kdyby to nìkdo vìdìl poradte, stáhnul jsem si source code spirit 1.2, už mám ty zdrojáky pøepsaný ale nevím co ted s nima sou ve formatu cpp a mám je dát do dll nebo ja nevim ???

  15. lagomorph
  [14.07.2009-10:10] 3040
  existuje jednoduzsi zpusob: vytvoris valec (cilinder) polozis ho tam kde chces mit obloukovy pruchod, vyriznes ho (carve) a smazes.

  16. A!mk0
  [14.07.2009-20:22] 3042
  boze... jenze on nam ukazal zbusob aby jsme nemuseli ten valec vytvaret a neco vyøezávat...(stejne si myslim ze tento zbusob je lepsi nez nejaky øezani)

  17. A!mk0
  [14.07.2009-20:23] 3043
  lagomorph je to na zacatku napsane ;)
  Dnes si ukážeme zpùsob, jak vytvoøit elegantní obloukový prùchod, bez nutnosti používat øezání geometrie brushem (Carve), což - jak všichni dobøe víme ;) - vytváøí opravdu zrùdné tvary.

  18. lagomorph
  [17.07.2009-19:55] 3044
  tak to se omlouvam, na ten valec jsem prisel az po tom, co jsem to delal timto zpusobem, a znovu jsem to necetl. Jeste jednou se tedy omlouvam.

  Pre pridvanie komentrov muste by prihlsen
  Pokia ete nieste zaregistrovan, mete tak urobi TU

  Vyhadvanie

  Rozren vyhadvanie

  AREA 42
  Hlka
  Aj moj komp uz ma alergii na slovo Acer, vzdy kdyz to nekdo napise , tak mi pohasne obraz, DVD Rom se vysune tak rychlo ze tocici se DVD leta po pokoji jak urvana cirkularka a naskoci hlaska neco o prehrati systemu...

  J.D.Skalpel @ ICQ with Jackar

  Starie hlky >> Komentre >>

  Anketa
  Bavi vas aj moding inych hernych zanrov ako FPS ?

  1.Ano, strategie [29%]

  2.Ano, RPG [22%]

  3.Ano, sportove hry [27%]

  4.Nie, ine ako FPS neriesim [23%]

  Spolu hlasovalo : 4040
  Starie ankety >>

  Najtanejie
  1.Atomová bomba ako v crossfire (30562x)
  2.HL2: První kroky (29860x)
  3.Counter-Strike entity (22055x)
  4.Half-Life: Padlé Mìsto demo - Recenze (20092x)
  5.Pozadie pomocou textúry sky (18259x)
  On-Line
  Tieto strnky si prve ta 1 lovek.
  Sponzor webu
  Spriatelen weby
  Ikona na náš web
  Preklady hier, mapy do Half-life a CS, chat a mnoho ïalšieho
  Filmový svet pod lupou
  ceskemody.cz
  HL Zone
  Vše o HL2
  Scifi-guide.net
  Mappersky portal zaoberajuci sa hramy ako CoD1, MoH:AA ci SourceSDK HL2 ale aj mnohymi dalsimi ...
  Nosferatu - novy Slovensky mod o upiroch
  Terrorist attack mod do HL
  PSP novinky, forum, download
  AirSoft Team AlfaCommandos Bratislava
  ICQ - Lamerz bar
  V zujme ochrany duevnho zdravia redaktorov tu u viac ICQ panel nenjdete :P

  Vsledky vaeho snaenia sa mete njs na lamz.thelambda.sk ...

  Vetky texty publikovan na tchto strnkach s majetkom thelambda.sk alebo ich autorov.
  (C) 2003-2006 thelambda.sk VSETKY PRAVA VYHRADENE
  www.TheLambda.SK Enter RS
  Strnka bola natan za 1.86 seknd.