Hlavn strnka    Vyhadvanie       Homepage    Registrcia   Prihlsenie
Rubriky
Tutorily
Recenzie
Rzne
Vyhadvanie
Odkazy
lenovia
Download
FRUM
IRC kanl
IRC web klient
GALRIA
Tutorily na XSI
RSS
Registrcia
Diskusn boardy
 • The lambda
 • Mapping
 • Modeling
 • Coding
 • Half-Life

 • Najnovie lnky
  Automatická textová správa
  Vocko Tutoril
  07.06.2009 : 11:02:12
  V tomto tutoriále si spravíme automatickú textovú správu, ktorá sa prehraje vždy s nejakým zvukom.
  Kompilovanie SDK aj na VC++ .Net 2003
  Vocko Tutoril
  10.05.2009 : 10:46:16
  Kto by si chcel pod¾a tutoriálov tu na lambde nieèo prida do kódu, stretne sa s problémom, neskompiluje to.
  Env_mirror alebo zrkadlenie modelov
  Vocko Tutoril
  24.04.2009 : 18:49:30
  Tutoriál na zrkadlenie tu už je, ale èo ak chceme odráža i modely? Na tom nám poslúži entita env_mirror, ktorá sa nachádza iba v Spirite 1.4 alebo novšej verzii.
  HL2 : Obloukový prùchod
  R4z0r Tutoril
  01.05.2008 : 05:48:46
  Dnes si ukážeme zpùsob, jak vytvoøit elegantní obloukový prùchod, bez nutnosti používat øezání geometrie brushem...
  Pridanie zoomu do mp5
  NICKSss Tutoril
  03.03.2008 : 18:55:16

  No,dnes si povieme ako prida zoom na mp5-ku namiesto granátu.
  Pridanie mp3 do spiritu
  NICKSss Tutoril
  02.03.2008 : 20:55:09

  Návod na pridanie mp3 do Half-Life 1 alebo Spirt 1.2,otestované na verzii 1.2.

  Asi už mate zbrane add-ons vo Spirite 1.2 a nechcete prejst na ver.1.4 lebo všetko stratite

  pre Mp3... Na internete som našiel návody pre HL1 a po anglicky ktoré po skompilovani

  fungovali asi takto : Aplikácia HL.EXE Neodpovedá...
  *locus
  Deli Tutoril
  22.02.2008 : 20:13:47
  Pre niektorých mapperov neznámy pojem, ale pre niektorých ve¾mi úèinná pomôcka.
  Vïaka tomuto príspevku sa vám posnažím priblíži tajomstvá jednej z najväèších zbraní spiritu.
  Spirit of Half-Life - Predstavenie
  Wizz Tutoril
  27.10.2007 : 08:52:04
  Predtým než sa pustíte do èítania, chcel by som Vás upozorni že èlánok už nemusí by 100% aktualny. Èlánok som totiž napísal ešte za svojich mladých èias - 13. júna 2004, èo je viac ako tri roky. Zverejni som sa ho rozhodol po nátlaku a výhražkach ostatných redaktorov
  HL2 : Aktivácia poh¾adom (trigger_look)
  Wizz
  [05.03.2005 : 22:19:54] 231 Tutoril
  tan : 2774
  Priemern znmka : 1.88
  Vysvelíme, a ukážeme si použitie entity trigger_look. Naèo vlastne slúži ? Ako názov (a nadpis) napoveda, je to trigger ktorý aktivujeme tým, že sa pozeráme na vybraný bod. Kedže som na jednej diskusi èítal zaujimavý nápad využitia tejto entity, povedal som si preèo nie, mierne som ho modifikoval a rozhodol sa ho použi ako ukážkový príklad. O èo vlastne pôjde ? Spravíme si Alyx, ktorá nemá rada, keï sa jej Gordon (teda my) dívame na hrudnik. Akciu, ako bude reágova na naše oèumovanie si môžete zvoli samy. Ale pekne poporiadku.

  Zaèneme tým, že do mapy vložíme entitu npc_alyx a pomenujte ju jednoducho "alyx". Ïa¾ším krokom, bude vyznaèenie miesta, na ktoré sa budete musie pozera, aby Alyx reágovala. Spravte kváder s lubovolnou textúrou, spravte z nej entitu trigger_once a umiestnite ju približne tak ako je na obrázku :  Otvorte vlastnosti trigger_once (alt+tab) a nastavte :

  Name : bristols
  Parent : alyx


  Tým, že sme nastavily parenta na "alyx" zabezpeèí, že náš trigger sa bude pohybova spolu s Alyx. Pravdu povediac, pôvodne som chcel použi inú entitu ako trigger_once, ale na moje nepochopenie vhodnejší "kandidáti" sa nedaly parentovat.

  Teraz vytvoríme akciu, ktorú NPC spácha pokia¾ ju budeme okukáva. Kedže tento efekt je už len na Vašej fantázi a schopnostiach (èi po Vás Alyx zaène striela alebo Vás jednoducho pošle niekam, napríklad) naša verzia bude obsahova len to, že Alyx odíde na urèené miesto a nebude sa s Vami bavi. Vytvorte si preto entitu scripted_seqence, umiestnite ju presne na podlahu na miesto, ktoré uznáte za vhodne, a nastavte :

  Name : seqence
  Target_NPC : alyx
  PreAction idle animation : idle01
  Move to position : Walk  Posledným krokom bude umiestnenie samotnéj entity trigger_look. Opä ju umiestnite tak, ako je vydie na obrázku, a nastavte :

  Parent : alyx
  Look target : bristols
  Look time : 1

  A pridáme OUTPUT :
  My output named : OnTrigger
  Target entities named : seqence
  Via this input : Move to position


  A to je v podstate všetko. Mapu môžete skompilova a vyskúša.
  Pre úplnos ale ešte uvediem vysvetlenia všetkých parametrov entity trigger_look :

  Parent - Rodièovská entita s ktorou bude zdiela pohyb.
  Start Disabled - Pri vo¾be YES bude trigger po naèítani mapy vypnutý a bude ho musie zapnú iným triggerom.
  LookTarget - Meno entity, na ktorú sa má hráè pozera aby bola spustená akcia.
  LookTime - Èas (v sekundách) ako dlho sa musí hráè na entitu pozera aby bola akcia spustená.
  FieldOfView - Presnos, s akou sa musíte pozrie na aktivaèný bod. 1.0 = presne pred seba, 0.0 = +/- 90°, -1.0 = všetky smery
  Timeout - Je to èas, za ktorý sa spustí akcia, pokia¾ sa hráè NEPOZRE na aktivaèný bod (pri vo¾be 0 sa nespustí nikdy). Aby bola vo¾ba funkèná, je potrebné nastavi v OUTPUTS "My outputs named" na "OnTimeout".

  Ešte musím podotknú, že v oficialnom Helpe sa píše, že entita trigger_look funguje len v single-playeri. Nemal som možnos si to overi, ale myslím že Valve nemá dôvod nám v tomto klama.

  SBORY KU LNKU :

  BODOVANIE LNKU
  Boduje sa ako v kole (1- vborn, 5-zl)
         

  Priemern znmka : 1.88
  Hlasovalo : 16

  KOMENTRE KU LNKU
  Poet komentrov ku lnku : 3

  1. Jackar Admin
  [05.03.2005-23:03] 987
  Hmmm, preco sa uz po 1 sekunde urazi

  Ale zaujimave efekty sa budu dat docielit s tymto...

  2. Topiq
  [05.03.2005-23:23] 988
  lebo ma dlhe vedenie

  Bytie nieje riesenim.

  3. ProSoft
  [11.05.2005-20:01] 1253
  nice

  Pre pridvanie komentrov muste by prihlsen
  Pokia ete nieste zaregistrovan, mete tak urobi TU

  Vyhadvanie

  Rozren vyhadvanie

  AREA 42
  Hlka
  Aj moj komp uz ma alergii na slovo Acer, vzdy kdyz to nekdo napise , tak mi pohasne obraz, DVD Rom se vysune tak rychlo ze tocici se DVD leta po pokoji jak urvana cirkularka a naskoci hlaska neco o prehrati systemu...

  J.D.Skalpel @ ICQ with Jackar

  Starie hlky >> Komentre >>

  Anketa
  Bavi vas aj moding inych hernych zanrov ako FPS ?

  1.Ano, strategie [29%]

  2.Ano, RPG [22%]

  3.Ano, sportove hry [27%]

  4.Nie, ine ako FPS neriesim [23%]

  Spolu hlasovalo : 4040
  Starie ankety >>

  Najtanejie
  1.Atomová bomba ako v crossfire (30169x)
  2.HL2: První kroky (29377x)
  3.Counter-Strike entity (21565x)
  4.Half-Life: Padlé Mìsto demo - Recenze (19622x)
  5.Pozadie pomocou textúry sky (17874x)
  On-Line
  Tieto strnky si prve ta 1 lovek.
  Sponzor webu
  Spriatelen weby
  Ikona na náš web
  Preklady hier, mapy do Half-life a CS, chat a mnoho ïalšieho
  Filmový svet pod lupou
  ceskemody.cz
  HL Zone
  Vše o HL2
  Scifi-guide.net
  Mappersky portal zaoberajuci sa hramy ako CoD1, MoH:AA ci SourceSDK HL2 ale aj mnohymi dalsimi ...
  Nosferatu - novy Slovensky mod o upiroch
  Terrorist attack mod do HL
  PSP novinky, forum, download
  AirSoft Team AlfaCommandos Bratislava
  ICQ - Lamerz bar
  V zujme ochrany duevnho zdravia redaktorov tu u viac ICQ panel nenjdete :P

  Vsledky vaeho snaenia sa mete njs na lamz.thelambda.sk ...

  Vetky texty publikovan na tchto strnkach s majetkom thelambda.sk alebo ich autorov.
  (C) 2003-2006 thelambda.sk VSETKY PRAVA VYHRADENE
  www.TheLambda.SK Enter RS
  Strnka bola natan za 0.65 seknd.