Hlavn strnka    Vyhadvanie       Homepage    Registrcia   Prihlsenie
Rubriky
Tutorily
Recenzie
Rzne
Vyhadvanie
Odkazy
lenovia
Download
FRUM
IRC kanl
IRC web klient
GALRIA
Tutorily na XSI
RSS
Registrcia
Diskusn boardy
 • The lambda
 • Mapping
 • Modeling
 • Coding
 • Half-Life

 • Najnovie lnky
  Automatická textová správa
  Vocko Tutoril
  07.06.2009 : 11:02:12
  V tomto tutoriále si spravíme automatickú textovú správu, ktorá sa prehraje vždy s nejakým zvukom.
  Kompilovanie SDK aj na VC++ .Net 2003
  Vocko Tutoril
  10.05.2009 : 10:46:16
  Kto by si chcel pod¾a tutoriálov tu na lambde nieèo prida do kódu, stretne sa s problémom, neskompiluje to.
  Env_mirror alebo zrkadlenie modelov
  Vocko Tutoril
  24.04.2009 : 18:49:30
  Tutoriál na zrkadlenie tu už je, ale èo ak chceme odráža i modely? Na tom nám poslúži entita env_mirror, ktorá sa nachádza iba v Spirite 1.4 alebo novšej verzii.
  HL2 : Obloukový prùchod
  R4z0r Tutoril
  01.05.2008 : 05:48:46
  Dnes si ukážeme zpùsob, jak vytvoøit elegantní obloukový prùchod, bez nutnosti používat øezání geometrie brushem...
  Pridanie zoomu do mp5
  NICKSss Tutoril
  03.03.2008 : 18:55:16

  No,dnes si povieme ako prida zoom na mp5-ku namiesto granátu.
  Pridanie mp3 do spiritu
  NICKSss Tutoril
  02.03.2008 : 20:55:09

  Návod na pridanie mp3 do Half-Life 1 alebo Spirt 1.2,otestované na verzii 1.2.

  Asi už mate zbrane add-ons vo Spirite 1.2 a nechcete prejst na ver.1.4 lebo všetko stratite

  pre Mp3... Na internete som našiel návody pre HL1 a po anglicky ktoré po skompilovani

  fungovali asi takto : Aplikácia HL.EXE Neodpovedá...
  *locus
  Deli Tutoril
  22.02.2008 : 20:13:47
  Pre niektorých mapperov neznámy pojem, ale pre niektorých ve¾mi úèinná pomôcka.
  Vïaka tomuto príspevku sa vám posnažím priblíži tajomstvá jednej z najväèších zbraní spiritu.
  Spirit of Half-Life - Predstavenie
  Wizz Tutoril
  27.10.2007 : 08:52:04
  Predtým než sa pustíte do èítania, chcel by som Vás upozorni že èlánok už nemusí by 100% aktualny. Èlánok som totiž napísal ešte za svojich mladých èias - 13. júna 2004, èo je viac ako tri roky. Zverejni som sa ho rozhodol po nátlaku a výhražkach ostatných redaktorov
  HL2: Npc_CombineDropship
  Skurut-Hai
  [20.03.2005 : 17:59:45] 238 Tutoril
  tan : 6827
  Priemern znmka : 2.5
  Pøedtím než zaèneme vytváøet, potøebujeme docela vìtší prostøedí, aby mìla Dropship dostatek místa na manévrování. Pøedevším pak, jestliže chceme, aby po dokonèení procesu zaletìla za jakýkoliv brush, potøebujeme vìtší prostranství. Vytvoøte si npc_combinedropship entitu, poté si otevøete properties a vyberte pro "crate type" soldier crate. Pojmenujte ji dropship1. Kliknìte na záložku "flags" a zaškrtnìte pole "template npc(do not spawn)". Teï si potøebujeme vytvoøit 4 vojáky, které bude Dropship pøepravovat. Když nastavíte více vojákù, nebude to fungovat. Já osobnì sem to nezkoušel, ale z ostatních zdrojù to nefunguje. Ale je jen na vás, jestli to vyzkoušíte, tøeba to rozjedete. Takže vytvoøte 4 npc a dejte jim jména d1_soldier1, d1_soldier2 až do d1_soldier4. Nastavte jim zbranì a modely dle libosti. Teï si vytvoøíme entitu "npc_template_maker", pojmenujte ji dropship1_spawner, v properties této entity nastavíme "template npc" dropship1 a "max live children" dáme na 1. Npc_template_maker dejte pøesnì tam, kam chcete aby se Dropship vytvoøila, tudíž nìkde za horizontem, brushem, prostì tam, kam hráè nevidí. Zároveò si dejte pozor, aby tato entita byla nìjaký kus od jakéhokoliv brushe, protože po vytvoøení by se dropship o ten brush zasekla a zùstala na místì. A je tu èas na pøidání cest.

  Než bude dropship pøistávat, musíme ji nastavit cestu kudy se na dané místo pøepraví. To udìláme pomocí entit "path_track". Vytvoøme si první path_track pøímo u _npc_template_makeru pro dropship. Pojmenujte ho path_dropship1_1. Teï path_track oznaète v jednom z 2D oken, podržte SHIFT a pøetáhnìte path_track na místo, kde má býti další. To vytvoøí na daném místì identický path_track, ale pozmìní to automaticky název z path_dropship1_1 na path_dropship1_2. Mezi jednotlivými path_tracky se vytvorí slabá èára, pokud ne, nìco jste museli udìlat špatnì. Tak, teï to opakujte až vytvoøíte nìkolik path_trackù až do cíle cesty, kde poté zmizí. Rozvrh by mìl být asi takový : 1path_track u makeru, další nad pøekážkou nebo nìèím co ste si zvolily, další tìsnì nad místem, kde má pøistát, znovu pak nad pøekážkou èi brushem, za který má zaleet, a potom dva path_tracky na konci – samozøejmì, že každý to mùže udìlat jinak, dle situace. Já jsem pro tento tutoriál použil 7Path_trackù. Teï nastavte všem path_trackùm "radius".Tato funkce udává jak moc mùže Dropship létat okolo vyznaèené trasy. Použijeme úzký radius(nìco kolem 90 napøíklad), to zaruèí aby se dropship náhodou nezasekla o nìjaký brush. Tak, rozmístili jsme path_tracky, teï si vytvoøíme cíle pro pøistání a vylodìní. Otevøete si Properties dropship, a nastavte si "target path_track" na path_dropship1_1. Poté Budeme potøebovat 5 entit "info_target". První dáme tam, kde má dropship pøistát a zaèít s vyloïováním. Pojmenujte ji dropship1_landzone. Další 4 info_targety tam, kam chceme aby po vylodìní šli naši 4 vojáci(staèí kousek od landzone entity). Pojmenujte je d1_soldier1_dustoff, až do d1_soldier4_dustoff. Opìt si otevøete properties Dropship a nastavte jí landing target na dropship1_landzone, Dustoff points nastavte na d1_soldier1_dustoff, až zase do d1_soldier4_dustoff. Teï si nastavíme Input/Output aby nám všechno pìknì šlapalo.

  První si vytvoøíme brush, dáme "to_entity" a nastavíme na trigger_once. V properties bìžte do záložky "outputs" a vytvoøte jeden nový Output (add ;p ). Nastavení Outputu:


  My output named : OnTrigger
  Target entities named : dropship1_spawner
  Via this input : Spawn
  Only Once : ano(zaškrtnout)
  After a delay in seconds of : udává kolik sekund po aktivaci trigeru se bude daná vìc dít, v našem pøípadì ponechat na nule, takže ihned po aktivaci.  Tento trigger tedy øekne dropship, aby se vytvoøila. Teï potøebujeme nastavit, aby po vytvoøení, drosphip letìla k path_tracku, který je nejblíž místa, kde má dropship pøistát. Otevøete si Dropship1_spawner properties a bežte do záložky "outputs", vytvoøte si opìt nový:


  My Output named : OnSpawnNPC
  Target entities named : dropship1
  Via this input : FlyToSpecificTrackViaPath
  With a parameter override of : path_dropship1_3 ( nebo jiný path_track, ten který je nejblíž landzone pointu)  Teï si otevøeme properties path_tracku, který jsme si zvolily, jako nejblíže landzone pointu. Otevøete si záložku "Outputs" a zase vytvoøte jeden nový:


  My output named : OnPass
  Targets entities named : dropship1
  Via this input : LandTakeCrate
  Via a parameter overide of : 4 (ètyøi nastavíme proto, že chceme aby dropship vylodila všechny vojáky, pokud bysme chtìli vylodit na tomhle místì napø. jen dva, a na dalším jiné, napíšeme do parametru "2", ale to bysme museli pøekopat path_tracky a nastavit dalši landzone pointy... )  Teïka bìžme zpátky do dropship properties, záložka Outputs a vytvoøme si nový:


  My output named : OnFinishedDropoff
  Target entities named : dropship1
  Via this input : FlyToSpecificTrackViaPath
  With a parameter override of : path_dropship1_7 (poslední path_track)  A naposled, otevøete si properties pøedposledního path_tracku (v našem pøípadì path_dropship1_6), bìžte do záložky Outputs a vytvoøte nový:


  My output named : OnPass
  Targets entites named : dropship1
  Via this input : kill  Tak , to je vše. Ve høe po vstupu do triggeru (trigger_once) se vše spustí, dropship pøiletí, pøistane a vylodí vojáky a poté zaletí za nìjakou pøekážku a tam se ztratí.

  SBORY KU LNKU :

  BODOVANIE LNKU
  Boduje sa ako v kole (1- vborn, 5-zl)
         

  Priemern znmka : 2.5
  Hlasovalo : 10

  KOMENTRE KU LNKU
  Poet komentrov ku lnku : 6

  1. Br@iny
  [21.03.2005-19:20] 1059
  ziadne obrazky

  www.bdm.borec.cz

  2. Skurut-Hai Redaktor
  [22.03.2005-06:43] 1061
  Priste budou

  3. alien_hunter
  [22.03.2005-20:32] 1066
  Vitaj na palube Celkem se to da cist, ale ty obrazky by se hodily

  ...We cannot be understood as we are understanding...
  ...How can I be sure in a world that's constantly changing?...

  4. P3PO
  [18.05.2005-20:47] 1269
  nie je to sice uplne presne napisane (mne to nefungovalo, lebo si tam zabudol dat dajake dolezite veci), ale aspon ze z toho suboru k clanku sa to dalo doplnit, ale inak slusne

  5. P3PO
  [18.05.2005-22:38] 1270
  nie je to sice uplne presne napisane (mne to nefungovalo, lebo si tam zabudol dat dajake dolezite veci), ale aspon ze z toho suboru k clanku sa to dalo doplnit, ale inak slusne

  6. P3PO
  [18.05.2005-22:53] 1271
  heh, to som necel dvakrat , sry

  Pre pridvanie komentrov muste by prihlsen
  Pokia ete nieste zaregistrovan, mete tak urobi TU

  Vyhadvanie

  Rozren vyhadvanie

  AREA 42
  Hlka
  Aj moj komp uz ma alergii na slovo Acer, vzdy kdyz to nekdo napise , tak mi pohasne obraz, DVD Rom se vysune tak rychlo ze tocici se DVD leta po pokoji jak urvana cirkularka a naskoci hlaska neco o prehrati systemu...

  J.D.Skalpel @ ICQ with Jackar

  Starie hlky >> Komentre >>

  Anketa
  Bavi vas aj moding inych hernych zanrov ako FPS ?

  1.Ano, strategie [29%]

  2.Ano, RPG [22%]

  3.Ano, sportove hry [27%]

  4.Nie, ine ako FPS neriesim [23%]

  Spolu hlasovalo : 4040
  Starie ankety >>

  Najtanejie
  1.Atomová bomba ako v crossfire (30169x)
  2.HL2: První kroky (29377x)
  3.Counter-Strike entity (21565x)
  4.Half-Life: Padlé Mìsto demo - Recenze (19622x)
  5.Pozadie pomocou textúry sky (17874x)
  On-Line
  Tieto strnky si prve ta 1 lovek.
  Sponzor webu
  Spriatelen weby
  Ikona na náš web
  Preklady hier, mapy do Half-life a CS, chat a mnoho ïalšieho
  Filmový svet pod lupou
  ceskemody.cz
  HL Zone
  Vše o HL2
  Scifi-guide.net
  Mappersky portal zaoberajuci sa hramy ako CoD1, MoH:AA ci SourceSDK HL2 ale aj mnohymi dalsimi ...
  Nosferatu - novy Slovensky mod o upiroch
  Terrorist attack mod do HL
  PSP novinky, forum, download
  AirSoft Team AlfaCommandos Bratislava
  ICQ - Lamerz bar
  V zujme ochrany duevnho zdravia redaktorov tu u viac ICQ panel nenjdete :P

  Vsledky vaeho snaenia sa mete njs na lamz.thelambda.sk ...

  Vetky texty publikovan na tchto strnkach s majetkom thelambda.sk alebo ich autorov.
  (C) 2003-2006 thelambda.sk VSETKY PRAVA VYHRADENE
  www.TheLambda.SK Enter RS
  Strnka bola natan za 0.81 seknd.